Ban Quản Lí Dự Án

Chức năng:

  • Là đầu mối giúp Công ty trong việc quản lý và triển khai thực hiện các dự án.
  • Trực tiếp điều hành xây dựng dự án và thực hiện tất cả các công việc liên quan đến dự án.

Nhiệm vụ:

  • Lập kế hoạch, tiến độ, kinh phí thực hiện các dự án.
  • Thực hiện các thủ tục pháp lý đầu tư các dự án.
  • Tổ chức lập dự án đầu tư.
  • Lựa chọn nhà thầu.
  • Thẩm định các hồ sơ dự án.
  • Quản lý dự án, thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.
  • Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành.
  • Lập thủ tục quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình.