Kế Hoạch – Đầu Tư

Tập thể phòng Kế hoạch – Đầu tư

 • Chức năng:
  • Tham mưu chiến lược phát triển công ty.
  • Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư.
  • Tổng hợp, cập nhật, xử lý và cung cấp thông tin.
  • Các chương trình hợp tác đầu tư, các phương án đầu tư tài chính và quản lý vốn đầu tư của Công ty tại các doanh nghiệp khác.
 • Nhiệm vụ:
  • Xây dựng kế hoạch đầu tư.
  • Sản xuất kinh doanh.
  • Tham mưu về việc giao kế hoạch.
  • Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo.
  • Xúc tiến hợp tác đầu tư, liên doanh, đầu tư tài chính.
  • Chọn nhà thầu tư vấn trong các lĩnh vực lập, thực hiện, quản lý dự án và các thủ tục liên quan.