Nhân Sự – Hành Chính

Tập thể phòng Nhân sự – Hành chính

Chức năng:

  • Tham mưu về công tác xây dựng, tổ chức bộ máy.
  • Quản lý và sử dụng lao động.
  • Công tác lương, thưởng.
  • Dự thảo các quy chế, quy định về quản lý, lao động, văn thư, lưu trữ.
  • Công tác đối nội, đối ngoại.

Nhiệm vụ:

  • Đề xuất các phương án tổ chức bộ máy.
  • Xây dựng quy chế tuyển dụng, đào tạo, quản lý lao động.
  • Xây dựng và theo dõi thực hiện quy chế trả lương, trả thưởng.
  • Thực hiện công tác lễ tân đối nội, đối ngoại.
  • Tổ chức, quản lý công tác văn thư lưu trữ…