Tài Chính – Kế Toán

Tập thể phòng Tài chính – Kế toán

Chức năng:

  • Thực hiện công tác chuyên môn về tài chính, kế toán theo quy định.
  • Tham mưu cho Hội đồng thành viên công ty và Tổng Giám đốc về công tác tài chính, kế toán.

Nhiệm vụ:

  • Tổ chức quản lý, huy động, sử dụng, cân đối nguồn vốn.
  • Phụ trách hoạt động vay vốn và lưu chuyển tiền tệ.
  • Lập kế hoạch các định mức chi phí.
  • Phân tích tình hình tài chính.
  • Tổ chức và thực hiện công tác ghi chép kế toán, thống kê, báo cáo.
  • Chế độ lưu trữ và bảo quản hồ sơ, chứng từ; tổ chức kiểm tra, giám sát về tài chính, kế toán.